Gov.hr naslovnica e-Građani naslovnica
NIAS - Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav
Banner

Uvjeti korištenja NIAS-a

 1. UVODNE ODREDBE
 1. Opći uvjeti korištenja elektroničkog identiteta u okviru Projekta e-Građani sastavljeni su s ciljem zaštite korisnika elektroničkih usluga tijela državne uprave i/ili pravne osobe kojoj je osnivač Republika Hrvatska ili tijela državne uprave u okviru svoga propisanog djelokruga odnosno vlasnika nacionalne priznate vjerodajnice za pristup e-uslugama.
 2. Prihvaćanjem Općih uvjeta korištenja NIAS-a, Korisnik daje ovlaštenje NIAS-u da za potrebe pristupa Korisnika nekoj e-usluzi prosljeđuje minimalni skup osobnih podataka dovoljnih za jednoznačnu identifikaciju Korisnika. Korisnik prihvaća da NIAS iste podatke obrađuje za potrebe vođenja NIAS-a.
 3. Na sve međusobne odnose koji su dio komunikacije u okviru NIAS-a koji nisu posebno uređeni ovim Općim uvjetima primjenjivati će se uvjeti propisani Protokolom rada NIAS-a kao i svi odgovarajući propisi Republike Hrvatske.
 4. Elektronički identitet (e-ID) čini skup elektroničkih podataka potrebnih za jednoznačnu identifikaciju korisnika za potrebe pristupa e-usluzi.
 5. Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav (dalje: NIAS) je informacijsko-tehnološki sustav središnje identifikacije i autentifikacije korisnika elektroničkih javnih usluga.
 6. Jedinstveni identifikator za e-ID u NIAS-u je OIB.
 7. Atribut je identifikacijski podatak o korisniku. Atributi su vezani uz OIB.
 8. Korisnik je građanin vlasnik nacionalno priznate elektroničke vjerodajnice koji posredstvom NIAS-a pristupa elektroničkoj javnoj usluzi. Korisnik može koristiti više vjerodajnica priznatih od strane NIAS-a.
 9. Elektronička vjerodajnica (dalje: vjerodajnica) je dogovoreno sredstvo predstavljanja u elektroničkoj komunikaciji između dva ili više entiteta. Neki od primjera vjerodajnica su: korisničko ime/lozinka, jednokratna lozinka, digitalni certifikati, itd.
 10. Elektronička javna usluga je usluga koju tijelo državne uprave i/ili pravna osoba kojoj je osnivač Republika Hrvatska ili tijelo državne uprave u okviru svoga propisanog djelokruga, pruža Korisniku putem računalno-komunikacijske mreže. Pružatelji e-usluge odlučuju o pristupu Korisnika na temelju poruke od NIAS-a o rezultatu provjere autentičnosti vjerodajnice.
 11. Pružatelj e-usluge je tijelo državne uprave i/ili pravna osoba kojoj je osnivač Republika Hrvatska ili tijelo državne uprave, ili pravna osoba po ovlasti čelnika tijela za e-Hrvatsku koji pružaju e-uslugu Korisnicima.
 12. Korisnik NIAS-u pristupa putem interneta (međunarodne računalne mreže). NIAS ne kontrolira internet te zbog toga ne može jamčiti dostupnost e-usluga koje direktno ne kontrolira.

 

 1. KORIŠTENJE VJERODAJNICE
 1. Prvom prijavom, svaki Korisnik će dobiti jedinstveni elektronički identitet u NIAS-u kojim će se koristiti u pristupu e-uslugama, odnosno u elektroničkoj komunikaciji s javnim sektorom.
 2. Korisnik svoju vjerodajnicu koristi kao sredstvo dokazivanja svog e-identiteta.
 3. Korisnik je odgovoran za savjesnu uporabu i čuvanje svoje vjerodajnice. NIAS ne snosi odgovornost za štetu nastalu nesavjesnom uporabom i čuvanjem vjerodajnice.
 4. NIAS Korisniku omogućava uvid u skup podataka koji o njemu zahtijeva Pružatelj e-usluge za potrebe prijave. Korisnik ima mogućnost obustave slanja podataka za potrebe prijave na e-uslugu koja rezultira obustavom prijave Korisnika na e-uslugu.
 5. NIAS kroz uslugu mojID Korisniku omogućava pregled povijesti korištenja vjerodajnice unutar zadnjih 60 dana.
 6. NIAS ne snosi odgovornost ukoliko Pružatelj e-usluge odbije pristup Korisniku na temelju dostavljenih  podataka.
 7. Korisnik vjerodajnicu može zatražiti kod Izdavatelja vjerodajnice sukladno Izdavateljevim pravilima izdavanja vjerodajnice. Središnji državni portal objavljuje informacije o vjerodajnicama prihvaćenim u NIAS te njihovim Izdavateljima i načinu izdavanja.

 

 1. PRISTUP I ODJAVA S E-USLUGE
 1. Korisnik za pristup e-usluzi putem NIAS-a treba imati pristup Internetu i jedan od najčešće korištenih internet preglednika kao što su npr. Internet Explorer, Chrome, Opera, Mozilla Firefox i dr.
 2. Jednostruka autentifikacija (engl. Single Sign On) predstavlja način autentifikacije Korisnika pri kojemu je dovoljno da se Korisnik autentificira samo na jednoj e-usluzi za više različitih sustava između kojih postoji neka zajednička poveznica. Korisnik se autentificira jednom po pojedinoj sjednici, a NIAS omogućava pristup svim e-uslugama koje traže autentifikaciju  vjerodajnicom iste ili niže razine sigurnosti, bez potrebe za ponovnom uporabom vjerodajnice od strane Korisnika.
 3. Pristup e-usluzi koja traži autentifikaciju vjerodajnicom više razine sigurnosti od one koja je već autentificirana po aktivnoj sjednici, zahtjeva od Korisnika novu autentifikaciju vjerodajnicom više razine sigurnosti.
 4. Jedinstvena odjava (engl. Single Sign-Out) omogućuje odjavljivanje Korisnika sa svih usluga na koje je prijavljen sa jednog središnjeg mjesta unutar jedne sjednice. Jednostruka odjava omogućena je sa onih e-usluga koje su ugradile funkcionalnost jednostruke odjave putem NIAS-a.

 

 1. ODJAVA S NIAS-a
 1. Odjavom sa NIAS-a Korisnik odjavljuje sjednicu na NIAS-u što pokreće jednostruku odjavu Korisnika sa e-usluga koje su ugradile ovu funkcionalnost. Odjavu sa e-usluga koje nisu ugradile funkcionalnost jednostruke odjave potrebno je obaviti na stranicama Pružatelja e-usluge.

 

 1. ZAŠTITA PRIVATNOSTI
 1. Ministarstvo uprave Republike Hrvatske kao upravitelj NIAS-a i Financijska agencija kao operativni voditelj jamče Korisniku da će se njegovi osobni podaci koristiti sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka te da integritet i povjerljivost tih podataka ni na koji način neće biti narušeni.
 2. S korisničkim podacima u sustavu postupa se sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. NIAS kod sebe čuva sljedeće podatke o Korisniku:
 • OIB
 • vrste vjerodajnica korištene u NIAS-u
 • e-mail adrese (ukoliko ih Korisnik unese)
 • povijest zatraženih i poslanih atributa prema e-usluzi za svaku prijavu te vrstu vjerodajnice sa kojom je prijava napravljena  (dostupno Korisniku kroz uslugu mojID koja je sastavni dio NIAS-a)
 1. NIAS nema pristup niti jednom tajnom podatku vezanom za vjerodajnicu korisnika, niti mu je poznat na bilo koji način.
 2. Korisničke podatke Fina će čuvati za sve vrijeme u kojem operativno vodi NIAS. 
 3. NIAS koristi kolačiće (eng. cookies).
  Kolačić je mala tekstualna datoteka koju posjećena web stranica pohranjuje na Korisnikov uređaj. U datoteci se nalaze informacije za podržavanje korištenja predmetne web stranice.
  Ti kolačići omogućavaju da NIAS radi učinkovito i ugodno za Korisnika, a biti će obrisani na kraju sjednice.

  Pristupom Korisnika NIAS-u, isti prihvaća da NIAS smije pohraniti kolačiće na njegovo računalo ili bilo koju drugu vrstu uređaja koju koristi.
  U slučaju da Korisnik ne dozvoli korištenje kolačića, NIAS neće raditi.

Datum dokumenta: 17.09.2014.

Preuzmi u .pdf formatu

Copyright © 2017 Vlada Republike Hrvatske. Sva prava pridržana.v2.6.5 FINA

Korisnički identifikator: 33B2-8693-3B8A-94B0-9374-9968-289A-787E